2005 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas informacijos apie archeologijos objektus sklaidos srityje skirtas Tauragės Žalgirių vidurinės mokyklos kolektyvui už projektą „Piliakalniai laukia Tavo rankų ir širdies“.

 

Tęstinis projektas
PILIAKALNIAI LAUKIA TAVO RANKŲ IR ŠIRDIES

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIUS

Projektą vykdė:
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla
Moksleivių al. 14, LT 72288 Tauragė
zvidmok@takas.lt

 

Projekto vadovas:
Regina Remeikienė
Žalgirių vidurinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja
reginar@is.lt, regina.remeikiene@gmail.com

 

Projekto koordinatoriai:
Diana Bielskienė
Žalgirių vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja

Teodora Sprainienė
Žalgirių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Rimutė Bandzinienė
Žalgirių vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja

 

Pagrindiniai projekto dalyviai:
9-10 klasių moksleiviai

 

Dalyviai – kultūros paveldo specialistai:
Edmundas Mažrimas Tauragės rajono savivaldybės Kultūros centro
Kultūros paveldo tarnybos vadovas

Algirdas Remeikis
Kultūros paveldo departamento Tauragės teritorinio
padalinio vyresnysis inspektorius

 

SITUACIJOS ANALIZĖ

Prieš šimtus metų protėvių sukurtas materialus ir dvasinis pasaulis mus pasiekė todėl, kad jis buvo gerbiamas, papildomas ir su saiku naudojamas. Taip buvo elgiamasi todėl, kad išliktų mums. Nuo mūsų priklauso, ką paliksime mes ir kuo papildysime šį protėvių palikimą ateičiai.

Spartėjant gyvenimo ritmui, didėjant informacijos srautui, vykstant masiškai migracijai savame krašte ir už krašto ribų, gimtojo krašto pažinimas tampa ypatingai aktualus. Tai ne vien jo lankymas, bet ir rūpinimasis krašto palikimu, pagarba jam.

Tauragės rajone yra išlikę apie 20 didesnių ir mažesnių piliakalnių, kitų vertingų istorinių ir archeologinių paminklų, įtrauktų į saugomų valstybės paminklų sąrašą. Tačiau pačių tauragiškių (tiek mokytojų, tiek moksleivių ir jų tėvelių) tie objektai nėra dažnai lankomi jau vien todėl, kad trūksta informacijos, kur jie yra, kaip juos pasiekti, trūksta ir žinių apie tai, kuo gi jie svarbūs mums.

2004 m. pavasarį Tauragės Žalgirių vidurinės mokyklos moksleivių ir mokytojų grupė pradėjo ir 2005 m. tęsė veiklą pagal projektą "Piliakalniai laukia Tavo rankų ir širdies". Projekto dalyviai tvarkė Skaudvilėje esantį Nosaičių piliakalnį. Buvo suburtas gražus savanorių moksleivių kolektyvas, kuris aplankė kelis buvusių Karšuvos žemių piliakalnius, išklausė paskaitų apie istorinio ir archeologinio paveldo mūsų krašte saugojimą. Savanoriškų talkų metu sutvarkytas piliakalnis: iškirsti papėdėje augę krūmai, pavieniai storesni medeliai, o atliekos pašalintos. Netradicinė veikla paliko pėdsakus visų projekto dalyvių širdyse.

 

PROBLEMOS

Kolektyvinio darbo įgūdžiai, atsakomybės už savo aplinką suvokimas mokykloje bandomi formuoti organizuojant įvairias talkas, tačiau masinis vajus "apvalyti" aplinką tradiciškai dukart per metus - prieš Šv. Velykas ir pasibaigus rudeniniam lapkričiui - žodžiui "talka" prilipdė ne tokį šviesų atspalvį. Sunku surasti aukso vidurį tarp prievartos ir sąmoningo supratimo, kad dirbi sau, gražini savo aplinką. Nedažnas mokyklos bendruomenės narys galėtų pasigirti, kad dalyvavo bent savo namo gyventojų talkoje tvarkant aplinką. Gal todėl ir talkos, vykstančios mokykloje, panašios į žaidimą, kurio vedančiuoju ir atlikėju lieka klasės vadovas, paruošiantis darbo įrankius ir įkalbantis (arba ne) auklėjamuosius juos naudoti pagal paskirtį.

Tad ar galima kalbėti apie tai, kad mokykloje moksleiviai susipažįsta su savanoriško darbo tradicijomis? Ar mūsų ugdytiniai žino reikšmingiausius Tauragės krašto paveldo objektus ir rūpinasi tų objektų išsaugojimu? Vis labiau įsigali moksleivių teisių deklaravimas: teisė būti išmokytam (ne pačiam išmokti), teisė kultūringam laisvalaikiui, kurį turi organizuoti klasės vadovas (ne pačiam siūlyti idėjas ir jas realizuoti). Klesti vartojimas, užgoždamas pareigas. Ar kalbame apie pareigą kiekvienam rūpintis krašto paveldu, esančiu šalia mūsų, ar puoselėjame tautinius jausmus konkrečia veikla, o ne deklaracijomis?

Pagrindiniai projekto dalyviai - 10-ųjų klasių moksleiviai. 16-os metų jaunuoliai ir merginos yra pakankamai subrendę suvokti savo tautinį identitetą, krašto kultūros vertybių saugojimo svarbą ir asmeniškai patys dalyvauti tame saugojime. Jau anksčiau susipažinę su savanoriškumo idėjomis ir toliau jas taikydami, tikėtina, jie užaugs neabejingais aktyviais piliečiais, tikinčiais, kad krašto gerovė ir krašto kultūra didžiąja dalimi priklauso nuo kiekvieno iš jų.

 

PROJEKTO TIKSLAI

- Ugdyti moksleivių meilę gimtajam kraštui, skatinti ugdytinių pasididžiavimo savo krašto istorija jausmus.

- Skatinti moksleivių atsakomybę už krašto paveldo išsaugojimą.

- Skatinti moksleivių tarpusavio bendradarbiavimą siekiant susipažinti su kitų šalių istorinio ir architektūrinio paveldo išsaugojimo problemomis.

- Ugdyti savanoriško darbo tradicijas, skatinti bendradarbiavimą ir kooperavimąsi siekiant bendrų tikslų su moksleiviais iš kitų šalių.

 

PROJEKTO UŽDAVINIAI

2004 metais:
- Surengti paskaitą apie Lietuvos piliakalnių atsiradimo ir formavimosi istoriją, Karšuvos žemių susidarymą ir Tauragės krašte išlikusius valstybės saugomus piliakalnius. Pakviesti paskaitą skaityti Tauragės Kultūros centro Kultūros paveldo tarnybos vadovą Edmundą Mažrimą.
- Aplankyti Tauragės apylinkėse esančius žymesnius piliakalnius.
- Sutvarkyti Nosaičių piliakalnį Skaudvilėje (Tauragės r.), organizuojant išvykstamąsias talkas.
- Organizuoti dviejų dienų moksleivių darbo ir poilsio stovyklą prie Nosaičių piliakalnio, aplankyti įdomesnes lankytinas vietas Skauvilėje ir toliau tvarkyti Nosaičių piliakalnį.

2005 metais:
- Rasti projekto partnerius kitose šalyse ir užmegzti ryšius su jais.
- Paruošti piliakalnių kūrimosi istorijos aprašą lietuvių, rusų, anglų ir vokiečių kalbomis galimiems projekto partneriams.
- Organizuoti ir vykdyti susirašinėjimą su projekto dalyviais istorinio ir archeologinio paveldo saugojimo bei bendradarbiavimo klausimais. Informuoti projekto dalyvius apie vykdomą veiklą Lietuvoje.
- Surengti pažintinį paskaitų ciklą apie istorinio ir archeologinio paveldo objektus ir jų saugojimo problemas projekto partnerių šalyse. Pakviesti skaityti paskaitas paveldo specialistus ir istorikus.
- Toliau tvarkyti Nosaičių piliakalnį, organizuojant išvykstamąsias talkas.
- Surengti 2 dienų darbo ir poilsio stovyklą projekto dalyviams.
- Organizuoti projekto dalyvių pažintinę išvyką po senųjų Karšuvos žemių piliakalnius.

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI

2004 metais:

I etapas - paruošiamasis šviečiamasis. Tai etapas, kai mokyklos bendruomenė supažindinama su problema ir projekto tikslais bei siūlomais veiklos būdais. Tam organizuojami šviečiamieji susitikimai su kultūros paveldo specialistais.

II etapas - konkrečios veiklos, t.y. apžvalginių išvykų, talkų ir vasaros stovyklos etapas. Organizuojamos ekskursijos po lankytinas kultūros paveldo požiūriu vietas, rengiamos Nosaičių piliakalnio tvarkymo talkos ir kultūringas moksleivių poilsis po talkų.

2005 metais:

I etapas - paruošiamasis šviečiamasis. Tai etapas, kai ieškomi galimi partneriai kitose šalyse, buriama ir gausinama Žalgirių vidurinės mokyklos projekto dalyvių komanda, mokyklos bendruomenė ir galimi projekto rėmėjai supažindinami su projekto tikslais bei siūlomais veiklos būdais. Iškeltas uždavinys susipažinti su kitų šalių istorinio ir archeologinio paveldo išskirtinumu įgyvendinamas rengiant paskaitas, kurias skaityti kviečiami kultūros paveldo specialistai, bei aktyviai susirašinėjant su projekto partneriais kitose šalyse. Įgytos žinios susisteminamos ir apibendrinamos konferencijoje "Istorinis ir archeologinis paveldas Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Karaliaučiaus krašte. Panašumai ir skirtumai".

II etapas - aktyvios veiklos, t.y. apžvalginių išvykų, talkų ir vasaros stovyklos etapas. Rengiamos Nosaičių piliakalnio tvarkymo talkos ir kultūringas moksleivių poilsis po talkų. Rengiamas svečių-projekto partnerių sutikimas, apgyvendinimas šeimose. Organizuojama tarptautinė 2 dienų savanoriško darbo ir poilsio stovykla kartu su kitais atvykusiais projekto partneriais. Organizuojama ekskursija po senųjų Karšuvos žemių piliakalnius visiems atvykusiems projekto dalyviams.

 


Ne žodžiais, o darbais savo kraštą mylime... (2004 m. gegužė)

 


Kur daug rankų stos - tuoj viską padarys (2004 m. gegužė)

 

 


Kas sako, kad Lietuva - ne džiunglių kraštas? (2004 m. gegužė)

 


Vasaros stovykla prie Nosaičių piliakalnio (2004 m. birželis)

 


Kultūrinė išvyka projekto dalyviams. Švėkšnos bažnyčios prieangyje (2004 m. rugsėjis)

 


Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Kiekvienų rankų darbas čia svarbus (2005 m. balandis)

 


Mokytojos mano, kad kartą per savaitę pamokos galėtų vykti taip (2005 m. balandis)

 


Jungtinė talka su kareivėliais (2005 m. balandis)

 


Talka prie Batakių piliakalnio. Pradėjome nuo šiukšlių rinkimo (2005 m. birželis)

 


Kitas etapas - jau sužaliavusios nepaklusnios šakos (2005 m. birželis)

 


Ir didelis, ir mažas... (2005 m. birželis)

 


Kiekvienas vyras rado savo pečiams tinkamą vyrišką darbą (2005 m. rugsėjis)

 


Pavargę, bet laimingi. Esame svarbūs. Kiekvieno darbas matomas, piliakalnio papėdė vėl švari. Gražėk, mielasis gimtasis krašte! Atsisveikiname iki kitos talkos