2006 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių tvarkymo srityje skirtas Varnių regioninio parko direkcijos kolektyvui už Medvėgalio archeologinio komplekso tvarkymo darbus.

 

Medvėgalio archeologinio komplekso tvarkymo darbai
(Karūžiškės k., Bilionių sen., Šilalės rajonas, Tauragės apskritis)

 

Medvėgalis – iškiliausias Žemaitijos kalnas (anot Č. Kudabos: „...tarsi šio krašto kalvų karalius“). Kalvos aukštis – 234 m. Tai – centrinė, žymiausia tvirtovė, gynusi Žemaitiją nuo kryžiuočių antpuolių. Medvėgalio archeologinį kompleksą sudaro Medvėgalio, Pilies, Piliorių, Alkos, Ąžuolų, Sumonų kalvos su kūlgrinda.

Kryžiuočių kronikose pirmą kartą Medvėgalio pilis (castrum Medewagilin) minima 1316 m. Tą kart pilies nesiryžta pulti, tačiau 1329 m. jungtinė kryžiuočių ordino ir Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio kariuomenė po atkaklių mūšių įveikė 6000 pilies gynėjų kariuomenę, kraštą nuniokojo, o gyventojus apkrikštijo, tačiau pastarieji greit grįžo prie senojo tikėjimo. Viso žinoma apie 20 Ordino žygių prieš Medvėgalį.

Apie karžygišką Medvėgalio praeitį savo veikaluose rašė D. Poška, M. Valančius, S. Daukantas, L. A. Jucevičius, jam savo eiles skyrė Maironis.

Ypatingai platūs vaizdai atsiveria nuo piliakalnio. Sakoma, jog nuo jo viršūnės matyti 14 bažnyčių bokštai, begalė kitų kalvų, tarp jų net už 30 km esanti Šatrija. Tačiau pastarųjų metų lankytojai tuo patikėti negalėjo, nes visos Medvėgalio archeologinio komplekso kalvos apaugusios medžiais ir krūmais. Kasmetiniai būtiniausi darbai, šienavimas, atžalų kirtimas, buvo atliekami tik ant Medvėgalio kalvos. Pilies kalno šiauriniame šlaite buvo įrengtas savavalis karjeras, pietiniame – nežinia kada iškasta duobė. Želdiniai seniai tinkamai netvarkomi. Ypač apaugusios krūmais ir savaiminukais buvo šiaurinė Medvėgalio kalno ir pietinė piliakalnio pusės. Alkos kalnas ir jo šlaitai apaugę neprižiūrimais medžiais, krūmais, savaiminukų ūgliais bei metriniu dilgėlynu. Kitos Medvėgalio archeologinio komplekso kalvos apaugusios neperžiangiamais krūmynais, dilgėlynais, užgožia kraštovaizdį.

 

MEDVĖGALIO KALVŲ TERITORIJŲ TVARKYMO DARBŲ PROGRAMA
(finansuojama ES fondo)

Varnių regioninio parko direkcija dar 2002 metais iniciavo Medvėgalio archeologinio komplekso sutvarkymo techninio projekto parengimą. Techninio projekto užsakovas – VĮ Rietavo miškų urėdija, rengėjas – UAB „Naresta“, autorė – architektė Brigita-Anzelma Radavičiūtė.

Darbų užsakovas – Valstybinė saigomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Darbų rangovas – UAB „Kvėdarsta“.

 

Projekto tikslai:
1. pagerinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės bei paveldo vertybių apsaugą;
2. pagerinti Medvėgalio kraštovaizdžio draustinyje esančio Medvėgalio archeologinio komplekso, gamtos bei kultūros paveldo vertybių apsaugą;
3. parengti saugomą teritoriją lankymui;
4. pritaikyti Medvėgalio archeologinį kompleksą švietėjiškai veiklai ir krašto pažinimui;
5. atkurti Medvėgalio kalvų pažeistas teritorijas;
6. pritaikyti saugomą teritoriją (Medvėgalio archeologinį kompleksą) pažintiniam turizmui.

 

Pagrindiniai darbai:
1. medynų tvarkomieji darbai: kirtimai paliekant perspektyvius medžius ir plyni kirtimai;
2. takų, aikštelių, laiptų įrengimas;
3. eroduojančio šlaito ir savavalio karjero rekultivavimas;
4. Buciškės tvenkinio išvalymas, pritaikymas lankymui;
5. informacinės sistemos įrengimas;
6. svarbių (Natura 2000) buveinių išskyrimas ir eksponavimas.

 

Trumpas projekto aprašymas

Projektas pradėtas įgyvendinti 2005 m. lapkričio mėn. Pirmieji darbai – želdinių tvarkymas. Pilies kalne atliktas plynas kirtimas padaro didelį įspūdį lankytojams. Apvalytas nuo medžių ir krūmų jis aiškiai parodo įspūdingas piliakalnio formas. Vykdant darbus su archeologų priežiūra atlikti takų įrengimo darbai. Pašalinti senieji, jų vietoje įrengti nauji takai. Išvalytas buvusio Buciškės dvaro tvenkinys.

Medvėgalio kalno viršukalnėje įrengta poilsio – apžvalginė zona su suolais, informaciniais ženklais, laužaviete. Visa Medvėgalio archeologinio komplekso zona (plotas 31,1 ha) pritaikyta lankymui. Pilnai projektas įgyvendintas 2006-11-01 d.

Teritorijos priežiūra pasibaigus projektui rūpinsis Šilalės r. Laukuvos seniūnija ir Varnių regioninio parko direkcija, vykdydamos Viešųjų darbų programą.

 

Projekto nauda

Projektas susijęs su investicijomis į gamtos ir kultūros paveldo infrastruktūros gerinimą, nes jame ne tik numatomos reikalingos apsaugos ir tvarkymo priemonės, bet ir nurodomos konkrečios vietos, kuriose kuriama vienokia ar kitokia aplinkos infrastruktūra. Teritorija pritaikyta lankymui nežalojant gamtinės aplinkos. Įgyvendintas projektas sureguliuoja lankytojų srautus.

 

Rezultatai

Sutvarkytas ir pritaikytas lankymui Medvėgalio archeologinis kompleksas (31,1 ha). Sudarytos sąlygos lankytis vienoje iš vertingiausių gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Varnių regioninio parko teritorijų. Rekultivuotas karjeras, sutvirtintos nuošliaužos, atnaujinti ir naujai įrengti takai. Išsaugotos kultūros paveldo vertybės kalvos – piliakalniai, jų šlaitai apsaugoti nuo galimos erozijos dėl gamtinių veiksnių ir nesureguliuoto lankytojų srauto. Išskirtos ir eksponuojamos Natura 2000 buveinių teritorijos (10,0 ha). Išsaugotos biologinės įvairovės požiūriu vertingos Medvėgalio komplekso teritorijos. Projekto vykdymo metu atlikti archeologiniai tyrimai leidžia geriau pažinti šio archeologinio komplekso praeitį. Radiniai liudija, kad čia jau gyventa pirmo tūkstantmečio pradžioje.

 

Medvėgalis prieš projekto įgyvendinimą

 

 

 

Darbų pradžia

 

 

 

2006 m. sausis - vasaris

 

2006 m. pavasaris

 

 

Medvėgalio šventės ir lankytojų srautai

 

 

 

 

 

 

Parengė: Varnių regioninio parko direktorė Irena Zimblienė, vyr. specialistas Linas Šedvilas