2010 m. geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkurso Didysis prizas archeologijos vertybių tvarkymo srityje skirtas Varnių regioninio parko direkcijai už Šaukštelio piliakalnio tvarkymo darbų organizavimą.

 

ŠAUKŠTELIO PILIAKALNIS
(SPRŪDĖS KALNAS)

Sprūdės piliakalnis, paryškinantis gražiausias Žemaitijos aukštumas, primena mūsų ainių – baltų – turtingą praeitį ir senovės kovas. Istorikų ir archeologų nuomone, piliakalnis priskiriamas „parako gadynei“ – kovų su kryžiuočiais periodui. Piliakalnio teritorija apima 26 ha. Čia išlikę gynybiniai grioviai, iki 4 m aukščio pylimų pėdsakai, atsekamas senasis įvažiavimas į pilį. Padavimai byloja, jog čia stovėjusi medinė kunigaikščio Sprūdeikos, Lietuvos karaliaus Mindaugo brolio, pilis, po kuria buvę įrengti rūsiai-slėptuvės. Užrūstinęs Karalių, kunigaikštis Sprūdeika pabėgęs į Žemaitiją ir čia, savo valdose, ant Sprūdės kalno, geriausiai apžvelgiamoje vietoje, įkūręs pilį.

Iki Varnių regioninio parko direkcijos įkūrimo piliakalnis buvo visiškai paskendęs želdinių sąžalyne, jo nesimatė važiuojant Pavandenės – Janapolės vieškeliu. Vėliau atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimai atidengė dalį kalvos su išlikusiais galingais pylimais ir grioviais.

2010 m. vasario mėn. Varnių regioninio parko direkcija pradėjo įgyvendinti „Sprūdės kalno (Šaukštelio piliakalnio A1396), esančio Varnių regioniniame parke, pritaikymas viešiesiems turizmo poreikiams“ projektą pagal VP3-1.3-ŪM-02-V priemonę „Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“. Šis projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Bendrasis projekto tikslas – efektyviai panaudoti Varnių regioninio parko kultūros ir istorijos paveldo objektus, plėtojant pažintinį ir skatinant vietinį bei atvykstamąjį turizmą.

Specifinis projekto tikslas – pritaikyti Šaukštelio piliakalnį (Sprūdės kalną) lankymui, sukuriant infrastruktūrą, būtiną turizmo plėtojimui.

2009 m. liepos – rugpjūčio mėn. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos sk. vedėja A. Šapaitė atliko archeologinius žvalgomuosius tyrimus Sprūdės piliakalnyje. Buvo tiriama privažiavimo, mašinų stovėjimo aikštelės ir pėsčiųjų tako vieta su iškastais bulviarūsiais ir pylimas rytinėje aikštelės dalyje, buvusio trianguliacijos bokšto vietoje. Bendras ištirtas plotas 128 kv. m, archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis užfiksuotas PV piliakalnio papėdėje, prie šlaito ir R aikštelės dalyje, pylimo vietoje. 2010 m. 2010 m. atlikus nuodėgulio, rasto Sprūdės piliakalnio papėdėje, radiokarboninio tyrimo rezultatus, paaiškėjo, kad tikslieji mokslai datuoja šią medžiagą 1030-1160 m. po Kr. Taigi, galime drąsiai teigti, kad XI-XII a. piliakalnio papėdėje buvo gyvenvietė. Archeologinius tyrinėjimus finansavo Telšių rajono savivaldybė.

 

Projektą įgyvendinus pasiekti tokie rezultatai:

• įrengtas 3,58 m pločio ir 320 m ilgio žvyro dangos privažiavimas prie piliakalnio;

• įrengta automobilių stovėjimo aikštelė 675 m2;

• įrengti mediniai laiptai (4 vnt.);

• įrengti mediniai ornamentuoti stulpai (6 vnt.);

• įrengti 1,5 m pločio ir 440 m ilgio sustiprinto grunto takai;

• įrengtas 1 informacinis stendas;

• įrengta apžvalgos aikštelė 73 m2 piliakalnio viršūnėje;

• įrengta atokvėpio aikštelė 18 m2;

• įrengtas lauko tualetas;

• įrengta informacinė rodyklė;

• įrengta akmenų užtvara automobiliams;

• pastatyti paminkliniai riboženkliai (15 vnt.);

• įrengti suolai (12 vnt.);

• įrengti terasuoti laiptai 1,5 m pločio ir 24 m ilgio (iš ąžuolo ir akmens);

• atlikti kraštovaizdžio formavimo kirtimai piliakalnio teritorijoje (10,5 ha);

• išleistas informacinis lankstinukas „Baltiškosios kultūros lopšys“.

 

1 pav. Naujai nutiestas kelias į piliakalnį

 

 

2 pav. Valomos piliakalnio prieigos

 

 

3 pav. Pastatyti nauji riboženkliai

 

 

4 pav. Įrengti terasuoti laiptai

 

 

5 pav. Įrengta apžvalgos aikštelė

 

 

6 pav. Įrengti mediniai ornamentuoti stulpai

 

 

7 pav. Įrengtas informacinis stendas