GERIAUSIŲ ARCHEOLOGIJOS PAVELDO
IŠSAUGOJIMO DARBŲ KONKURSO
NUOSTATAI

I. Konkurso tikslas

         1. Įvertinti atliktus ir pateiktus pastarųjų metų darbus archeologijos paveldo išsaugojimo srityje.
           2. Nustatyti geriausius darbus ir apdovanoti jų organizatorius.
           3. Supažindinti su konkursiniais darbais visuomenę.
           4. Propaguoti archeologijos paveldo išsaugojimo svarbą.

II. Konkurso paskelbimo tvarka

          5. Konkursą rengia Kultūros paveldo departamentas kartu su Lietuvos archeologijos draugija.
          6. Konkursas skelbiamas kasmet sausio mėnesį. Konkurso nuostatai išspausdinami Kultūros paveldo departamento informacijoje, kuri išplatinama archeologams ir su archeologijos paveldo išsaugojimu susijusioms įstaigoms ir organizacijoms.

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS

              7. Konkurse gali dalyvauti visi archeologijos paveldo išsaugojimo darbus organizuojantys fiziniai ir juridiniai asmenys.
           8. Darbus konkursui gali teikti organizatorius, darbo vadovas ar organizacija, kurioje jis dirba.
              9. Organizatorius ar jų grupė, jei darbas kolektyvinis, darbą konkursui gali pateikti tik vieną kartą.

IV. DARBŲ PATEIKIMAS IR REIKALAVIMAI JIEMS

             10. Konkursui darbai pateikiami kasmet vasario 1 – kovo 31 d., pristatant juos į Kultūros vertybių apsaugos departamentą, Šnipiškių g. 3, Vilnius. Vėliau pateikti darbai nebus vertinami.
            11. Konkursui teikiami archeologijos paveldo išsaugojimo darbai bei projektai pagal atskiras sritis.
            12. Darbų pateikimo forma – laisva, tačiau jie turi visapusiškai atskleisti darbo esmę ir pobūdį, atspindėti darbo sudėtingumo laipsnį ir taikytus metodus; visa tai turi būti tiksliai aprašyta ir iliustruota.
            13. Pateikiant darbą konkursui, ant atskiro lapo užrašyti: "Kultūros paveldo departamentui, Geriausių archeologijos paveldo išsaugojimo darbų konkursui"; tikslų objekto pavadinimą, adresą ir darbų pobūdį, organizatoriaus vardą, pavardę, adresą, telefono ar fakso numerį, elektroninio pašto adresą arba organizacijos rekvizitus.

V. DARBŲ SKIRSTYMAS PAGAL SRITIS

     14.1. Nykstančių archeologijos vertybių moksliniai tyrimai ir informacijos sklaida:
                      išaiškinimo (apskaitos darbai);
                      inventorizavimo (fiksavimo) darbai;
                      apsaugos (ištyrimo) darbai;
                      leidinių, skatinančių išsaugoti archeologijos vertybes, leidyba.
            14.2. Archeologijos vertybių priežiūra:
                      želdinių tvarkymas;
                      žolinės dangos formavimas;
                      upių ir upelių vagų valymas;
                      šiukšlių valymas;
                      riboženklių įrengimas;
                      informacinių stendų įrengimas;
                   lankytojų srautų reguliavimo priemonių priežiūra (laiptų, suolų, rodyklių);
                      šlaitų tvirtinimo inžinerinių priemonių priežiūra.
            14.3. Archeologijos vertybių naudojimas, pritaikymas:
                      ūkinės veiklos archeologijos vertybės teritorijoje panaikinimas;
                      planuojamos ūkinės veiklos prevencinis sustabdymas;
                      pritaikymo pažintinei rekreacijai įteisinimas.
            14.4. Archeologijos vertybių tvarkymas:
                      barjerų, stabdančių mechaninę eroziją, įrengimas;
                      laiptų ir takų, mažųjų architektūros formų įrengimas;
                      eroduojančių dalių tvirtinimas.

VI. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMO KOMISIJA

               15. Konkursui vykdyti ir laimėtojams išaiškinti kiekvienais metais sudaroma vertinimo komisija, tvirtinama Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus įsakymu.
                16. Konkursinius darbus Vertinimo komisija vertina pagal sritis.

VII. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

               17. Vertinimo komisija geriausius darbus išrenka balsuojant.
               18. Kiekvienas narys turi vieną balsą.
               19. Geriausiais išrenkami daugiausiai balsų surinkę darbai.
               20. Konkursiniai darbai išnagrinėjami ir įvertinami per dvi savaites nuo paskutinės nustatytos darbų pateikimo dienos.
               21. Darbai vertinami pagal šiuos kriterijus:
                          darbų apimtis ir sudėtingumas (suirimo laipsnis, procesų įvairovė);
                          paminklotvarkos metodų taikymas;
                          atliktų darbų kokybė (autento išsaugojimas ir eksponavimas);
                           naujų metodų taikymas.

VIII. KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS IR LAUREATŲ APDOVANOJIMAS

              22. Vertinimo komisija, atrinkusi geriausius kiekvienos srities darbus, juos apdovanoja.
              23. Laureatai apdovanojami Kultūros vertybių apsaugos departamento diplomais; vienam darbui išduodamas vienas diplomas, kuriame įrašoma organizatoriaus pavardė; jei darbą atliko keli autoriai, įrašomos visos pavardės, organizacijos pavadinimas.
                24. Laureatai supažindinami su konkurso rezultatais.
              25. Rezultatai paskelbiami ir diplomai įteikiami balandžio 18-ąją – Pasaulinę paminklų apsaugos dieną.

IX. KONKURSO UŽBAIGIMAS

               26. Pasibaigus konkursui, darbai grąžinami autoriams ar juos pristačiusioms organizacijoms.